Samendraads zijn we samen

Onze aanpak: van idee naar initiatief

 1: Mail een korte schets van je idee

Heb je een idee, stuur dan een korte schets van  jouw idee naar s.adamini@rosrobuust.nl
Het Toetsingsteam kijkt dan in hoeverre jouw idee aansluit bij de doelen van Samendraads.

2: Je wordt begeleid om je idee uit te werken en je pitcht dit bij het toetsingsteam

Als het toetsingsteam potentieel ziet in jouw idee, vragen ze je om dit op basis van een aantal bouwstenen uit te werken via ons idee formulier. Zo willen we onder andere weten:

  • De doelen
  • Voor welke patiëntpopulatie je dit beoogt
  • Wat de incidentie en prevalentie is
  • De achtergrond
  • Landelijke ontwikkelingen

Om een beeld te krijgen van de haalbaarheid van je idee, willen we graag weten wie de belanghebbenden zijn en in hoeverre je al in beeld hebt hoe zij aankijken tegen jouw idee. We vragen je daarna om het idee in het toetsingsteam toe te lichten. Op basis daarvan zal het toetsingsteam een advies aan de stuurgroep geven.

3: De stuurgroep geeft een go/no go om het idee naar plan verder uit te werken

De stuurgroep maakt een strategische afweging om jouw plan verder uit te laten werken. Daarbij speelt de vraag of er voldoende mensen en middelen beschikbaar gesteld kunnen worden en in hoeverre het idee past binnen de strategische agenda’s van betrokken organisaties.

4: Je krijgt als werkgroep begeleiding bij het vormen van een initiatief- en meetplan en een business case

Als je idee wordt omarmd, gaan jullie aan de slag om tot een goed initiatiefplan, meetplan en business case met begroting te komen.
Dit komt tot stand in een transmurale werkgroep met afvaardiging van huisarts, medisch specialist en zorgverzekeraar. Zorgbelang Brabant denkt mee om patiëntparticipatie concreet te maken.
We hechten veel waarde aan een goed meetplan, zodat we onze resultaten in beeld kunnen brengen. Resultaten en uitkomsten worden zichtbaar gemaakt op een dashboard. Alleen zo kunnen we bijsturen waar nodig en leren voor volgende activiteiten.