Historisch en actueel inzicht op patiëntniveau

Hart- en Vaatziekten behoren nog steeds tot de ziektebeelden die de hoogste ziektelast in Nederland veroorzaken. Naar ruwe schatting zijn er circa 1 miljoen personen met hart- en vaatziekten in Nederland. De kans hierop wordt groter naarmate men ouder wordt. Factoren die ook het risico verhogen zijn roken, verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes mellitus (suikerziekte) en reumatoïde artritis. Bij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten start een behandeling voor het verlagen van dit risico. Hierbij spelen een goede leefstijl én gepersonaliseerde zorg een belangrijke rol. Door de zorg beter op persoonlijke kenmerken en voorkeuren van een patiënt af te stemmen voorkomen we onnodige zorg en kan doelmatiger gewerkt worden met behoud van kwaliteit. Met de toenemende druk op het zorgstelsel essentieel om de (kosten)effectiviteit te verbeteren.

Bij alle ketenpartners is patiëntinformatie voorhanden. De ervaring leert dat ketenpartners niet altijd goed op de hoogte zijn van de zorg en dienstverlening die de ander verleent aan een patiënt. In deze pilot verkennen we hoe het gebruik van ‘Hoovers’ kan bijdragen aan het verbeteren van zorg voor mensen met onder andere hartfalen die binnen de zorgstraat CVRM mogelijk geen secundaire preventie krijgen, maar volgens de standaard hier wel voor in aanmerking komen, door:

 1.  het inzichtelijk maken van de ‘zorggeschiedenis’ van patiënten;
 2.  het signaleren van verbetermogelijkheden van de transmurale dienstverlening en samenwerking tussen eerste en tweede lijn;
 3.  aan welke randvoorwaarden het gebruik en implementatie van “Hoovers” gebonden is.

Hoovers visualiseren historisch beloop van behandelingen patiënt
De kern van de Hoovers is dat professionals op basis van het historische beloop van de behandeling van een individuele patiënt, gerichte adviezen over therapie aanpassingen kunnen geven.

Gezocht wordt naar de start van de behandeling, het beloop van de behandeling en de klinische uitkomsten. Dit volledige patiëntendossier wordt gevisualiseerd in een Hoover en biedt zorgverleners de mogelijkheid om de ziektegeschiedenis en het beloop en behandeling in een oogopslag te bestuderen. Er worden ook adviezen gegeven, gebaseerd op  behandelstandaarden en state-of-art kennis over (aanpassingen in) de behandeling ter optimalisatie van veiligheid, effectiviteit en kosten.

Beoogde eindpunten
Het gebruik van Hoovers voor verbeteren van zorg voor mensen met verhoogd risico op hart- en vaatziekten (o.a. hartfalen) draagt bij tot:

 • Het verhogen van de effectiviteit (verlaging van het cardiovasculaire risico) van de behandeling met cholesterol verlagende middelen.
 • Een mogelijke kostenbesparing via therapeutische substitutie of het vermijden van onnodig geneesmiddelgebruik.
 • Het opsporen van patiënten met een volgens de behandelstandaard hoog risico, die niet (meer) worden behandeld.

De uitkomst van deze pilot is een gedragen visie over het gebruik van patiënteninformatie van ketenpartners voor het verbeteren van transmurale dienstverlening en samenwerking eerste en tweede lijn voor mensen met verhoogd risico op hart- en vaatziekten, waaronder hartfalen, middels kennistechnologie.

Status
Financiering via subsidie is voor deze pilot gehonoreerd. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om de pilot daadwerkelijk te organiseren en worden huisartsen en cardiologen benaderd voor hun deelname aan deze pilot.

Samenstelling projectgroep
Kader Huisarts: Leonie Tromp
Cardioloog: Balázs Szabó

Fase projectidee

 • Ter bespreking bij het toetsingsteam (afgerond)
 • Ter bespreking bij de stuurgroep (afgerond)
 • Opstarten projectgroep (afgerond)
 • Uitwerken projectplan (afgerond)
 • Ter bespreking met zorgverzekeraar t.b.v. financiering (afgerond)
 • Praktische organisatie van pilot
 • Uitvoering van pilot