Samendraads staat voor

het behoud van

doelmatige en duurzame zorg

in Midden-Brabant

Waarom Samendraads?

Nieuwe en intensievere samenwerkingsvormen zijn een sterke en belangrijke ontwikkeling met veel voordelen. Allereerst voor patiënten, die zorg krijgen op de plek waar dat voor hen het beste is. Zo dichtbij huis als mogelijk, door de juiste professional en van gegarandeerde kwaliteit.

Om dat te realiseren zijn projecten in gang gezet. In de regio Midden-Brabant initieert Samendraads (nieuwe vormen van) samenwerking tussen huisartsen en specialisten. Vanuit medisch inhoudelijk perspectief en via samenwerkingsafspraken zijn zij namelijk het best toegerust om verschuiving van zorg te initiëren, daarin regie te nemen en dit tot succesvolle, consistente en doelmatige zorg te laten leiden.

Viervoudige doelstelling (Quadruple Aim)

Om de toenemende vraag naar (complexe) zorg, de invloed van medische technologie en het beheersen van kosten het hoofd te bieden wordt de Quadruple Aim gedachte omarmd.

Binnen Samendraads wordt die omschreven als:

‘Het uitganspunt van de samenwerking is erop gericht dat we de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg ook op langere termijn kunnen waarborgen.’

Dat doet Samendraads door:

 1. Verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven van de patiëntpopulatie
 2. Verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg (patiënttevredenheid)
 3. Verlagen van de kosten (per capita)
 4. Tevredenheid van zorgmedewerkers optimaliseren

Het definiëren van de patiëntpopulatie vormt het startpunt van deze Quadruple Aim benadering.
Het afbakenen van patiëntengroep(en), ziektebeelden, ziektefase en hun specifieke zorgvraag is essentieel om in een later stadium vast te kunnen stellen of de initiatieven leiden tot doelmatigere zorg.

Sleutel tot succes daarbij is:

 • Gezamenlijke ambitie, met respect voor individuele ambitie
 • Vertrouwen in elkaar
 • Goede afspraken over organisatie en bekostiging
 • Heldere regie

Strategische doelen

Via haar strategische doelen maakt Samendraads duidelijk hoe een en ander in de praktijk gerealiseerd kan worden. Deze (sub)doelen zijn in vier categorieën ondergebracht:

1) Samenwerking tussen de lijnen

 • Hogere patiënttevredenheid
 • Kwaliteit van zorg
 • Arbeidssatisfactie
 • Kennisuitwisseling

2) Organisatie

 • Toegankelijke en laagdrempelige zorg
 • Dicht bij de patiënt (thuis of dichtbij huis)

3) Bewustzijn patiënten
De algemene gezondheid van mensen in Midden-Brabant en de kwaliteit van leven, zoals zij die zelf ervaren, stijgt de komende jaren. Het gaat hierbij om:

 • Welbevinden
 • Vermogen tot zelfmanagement (regie over eigen leven en gezondheidsvaardigheden)
 • Participatie in de maatschappij
 • Leefstijl
 • De aan- of afwezigheid van fysieke beperkingen

4) Kostenefficiëntie

 • Voorkomen verspilling
 • Afbuigen van stijging zorgkosten

Samendraads heeft als ambitieuze doelstelling om op al deze niveaus oplossingen aan te dragen en in de praktijk te brengen.

Download het programmaplan