Een interview met Anita Wydoodt, lid van de Raad van Bestuur ETZ, en Angela van Liempd, huisarts en medisch directeur Zorggroep RCH.

- 26 June 2017 -

Een toekomstbestendige zorg door intensieve samenwerking tussen medisch specialisten en huisartsen in Midden-Brabant. Dat is het doel dat ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Zorggroep RCH Midden-Brabant, Zorgbelang en zorgverzekeraars CZ en VGZ gezamenlijk hebben gesteld. Om dit te bereiken, werken de partijen nauw samen binnen het nieuwe gezondheidsprogramma Samendraads. Robuust verzorgt namens de organisaties het programmamanagement van Samendraads. Een interview met Anita Wydoodt, lid van de Raad van Bestuur ETZ, en Angela van Liempd, huisarts en medisch directeur Zorggroep RCH.

Angela van Liempd: “De basis voor Samendraads is ongeveer anderhalf jaar geleden gelegd binnen het huisartsenbestuur van Midden-Brabant. Destijds zijn we gestart vanuit substitutiegedachten, maar we kwamen er al snel achter dat de focus veel meer moet liggen op duurzame samenwerking. De invulling van de term substitutie bleek te divers. En we zijn van mening dat de oplossingsrichtingen niet liggen in enkel het verplaatsen van zorg; de vraagstukken waar we voor staan, vragen een bredere scope. Onze uitdaging is om met elkaar die initiatieven op te pakken die daadwerkelijk bijdragen aan vermijdbare gezondheidsrisico’s, vermijdbaar zorggebruik en daarmee verlaging van zorgkosten.”

De patiënt centraal
“De patiënt staat centraal bij alle partijen van Samendraads. Doordat Zorgbelang deelneemt, hebben we een belangrijke gesprekspartner om patiëntvragen en -belangen goed in kaart te brengen”, vertelt Anita Wydoodt. “Het is een mooie uitdaging om met elkaar invulling te geven aan meer persoonsgerichte zorg, waarbij de patiënt meer dan voorheen zelf de regie heeft. Door beter samen te werken, voorkomen we dat de patiënt tussen wal en schip geraakt. Angela: ”Een mooi recent voorbeeld is een patiënt van hoge leeftijd met prostaatkanker die bij mij in de huisartsenpraktijk kwam. Tijdens die controle werd een zeldzame zeer maligne huidtumor in zijn gelaat geconstateerd. Na gesprekken met betrokken professionals in het ziekenhuis en met de patiënt,  hebben we besloten niet tot behandeling over te gaan. Volgens ons protocol zouden we de patiënt in principe opnieuw het medische circuit in laten gaan voor behandeling van de huidtumor. De wens van de patiënt was anders. Hij had geen last en hij wilde geen behandelingen meer ondergaan, omdat dit erg belastend voor hem zou worden. Anita: “Samen beslissen en vroegtijdige zorgplanning zijn belangrijk. We moeten met elkaar meer dan voorheen de tijd nemen voor het gesprek met de patiënt, om te kijken wat diens wensen en behoeften zijn. En met elkaar afspreken waar dat gesprek dan het beste kan plaatsvinden: bij de huisarts of de medisch specialist. Deze aanpak betekent ook het gesprek met de zorgverzekeraar voeren om dit financieel goed in te bedden.”

Ontschotting en afstemming
“Ook de zorgverzekeraars kunnen niet ontbreken bij het vinden van duurzame oplossingen”, vervolgt Anita. “Immers, de huidige financiële en logistieke schotten beperken ons in het vinden van antwoorden. Typerend voor onze regio is dat het draait om één zorggroep, één ziekenhuis, één huisartsenpost en twee preferente zorgverzekeraars. De invulling en afstemming van de samenwerking is hierdoor minder diffuus dan in andere regio’s.”

Triple Aim
Een ander belangrijk aspect van Samendraads is het gedachtegoed Triple Aim. “Samendraads is onlosmakelijk verbonden aan Triple Aim”, leggen Anita en Angela uit. “Van belang is om met elkaar de kwaliteit van leven te verbeteren door betere zorg te bieden. Gelijktijdig willen we de patiënttevredenheid verhogen en een kostenstijging afbuigen. Eén van onze uitdagingen in Midden-Brabant is de vergrijzing. Hoe krijgen we het samen voor elkaar om kwalitatieve zorg tegen minder kosten te blijven bieden aan onze (sub)populaties?” Angela vult aan: “En aan de andere kant: hoe realiseren we een arbeidsmarkt waar we goed opgeleide zorgverleners blijven vinden om aan de zorgvraag van nu en in de toekomst te kunnen voldoen?”

Samendraads in de praktijk
Hartfalen is één van de eerste projecten die onder de vlag van Samendraads start. Door meer afstemming tussen de huisartspraktijk en ziekenhuis, door deskundigheidsbevordering in de eerste lijn en het faciliteren van de professionals qua capaciteit, is het mogelijk dat deze patiënten bijvoorbeeld niet steeds voor controle naar het ziekenhuis moeten.

Een ander project binnen Samendraads is fractuurpreventie, gericht op de organisatie van osteoporosezorg in de huisartsenpraktijk in samenspraak met de polikliniek osteoporose- en fractuurpreventie van het ETZ.

Samendraads in de toekomst
Angela: “Uiteraard pakken we in de toekomst meer projecten op. We zien nu al dat er bij zowel huisartsen als medisch specialisten allerlei ideeën leven. We zullen de initiatieven verzamelen, waarna we met elkaar keuzes maken wat we oppakken en faciliteren. Bij het maken van onze keuzes is het belangrijk om met elkaar helder te krijgen om welke groep mensen (populatie) het gaat, hoe groot de urgentie is van het vraagstuk en wat de opbrengsten zijn om dit idee verder op te pakken. Door op deze wijze te werken, kunnen we een efficiëntere en effectievere verdeling vinden voor onze middelen.”

Beiden sluiten af: “Via Samendraads willen we samen toekomstbestendige zorg leveren. Dat betekent dat we niet automatisch bij een zorgvraag alle toeters en bellen inzetten, maar starten met het stellen van de juiste vraag: waarom komt u nu hier bij mij? Alleen zo kunnen we echt persoonsgerichte zorg bieden, die de patiënt toegevoegde waarde biedt.”

In de media: