Start van een Triple Aim gedreven samenwerking

- 04 April 2017 -

Samendraads: samen sturen op resultaat

In dit tijdperk van vergrijzing en een groeiend aantal chronisch zieken neemt ook in de regio Midden-Brabant de complexiteit van zorgvragen toe. Om nieuwe antwoorden te vinden voor duurzame medische zorg is medio 2016 een regionale samenwerking opgestart met Zorggroep RCH en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Onder de naam Samendraads werken zij onder begeleiding van Robuust aan de best mogelijke zorg, nauw afgestemd op de vraag van patiënten.  Fractuurpreventie is het eerste zorgprogramma  dat onder Samendraads wordt uitgerold.

De ambitie van Samendraads ligt verankerd in het programmaplan dat programmamanager Sandra Adamini van Robuust schreef, samen met een groep enthousiaste huisartsen, medisch specialisten, bestuurders van RCH en ETZ en Zorgbelang Brabant. In de aanloop naar het plan investeerde Robuust ook stevig in de dialoog met de zorgverzekeraars CZ en VGZ, waarna ook zij zich aansloten bij Samendraads.

Sandra licht toe: “Het programmaplan is geschreven vanuit Triple Aim. Met andere woorden: we werken samen aan de verbetering van de gezondheid van diverse patiëntpopulaties, de verbetering van de ervaren kwaliteit van zorg en het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking. De drie strategische pijlers van Samendraads maken deze doelstelling concreet.

Eerste project Fractuurpreventie
“Een van de eerste initiatieven onder Samendraads is Fractuurpreventie in Midden-Brabant (MBR), gericht op de preventie van secundaire fracturen. Mede door de vergrijzing zal het aantal fracturen de komende jaren aanzienlijk toenemen. Er wordt zelfs gesproken over een verdubbeling van het aantal tussen 2015 en 2025”, aldus Sandra. “Het hoogste risico op een tweede fractuur is binnen twee jaar na de eerste fractuur”.

Kaderhuisarts bewegingsapparaat Jernt Korst: “Met het project Fractuurpreventie streven we ernaar dat meer patiënten gescreend worden op verhoogd fractuurrisico en opvolging krijgen. Dit doen we door deze zorg – in aanvulling op de bestaande poli’s in het ziekenhuis – in de eerste lijn te organiseren. Opvolging van patiënten is van belang om de therapietrouw te verbeteren en om mensen te blijven motiveren om de niet-medicamenteuze adviezen op te volgen.”

De pijlers van Samendraads:

  • We verbeteren samenwerking tussen de verschillende domeinen binnen de gezondheidszorg. Met als resultaten: hogere patiënttevredenheid, kwaliteit van zorg en de tevredenheid met het eigen werk. 
  • De patiënt is zich meer bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid voor ziekte en gezondheid.
  • We voorkomen verspilling en realiseren een afbuiging in de stijging van de zorgkosten door verbetering van samenwerking tussen generalistische en specialistische zorg.

Risicobepaling door huisarts
Jernt schetst de aanpak: “Ons project Fractuurpreventie richt zich op patiënten ouder dan vijftig jaar die een fractuur hebben gehad. De huisarts gaat bij hen na of het individuele risico op een volgende fractuur is bepaald bij de polikliniek. Zo niet, dan voert de huisarts een anamnese en lichamelijk onderzoek uit om risicofactoren te inventariseren. Daarnaast kan beeldvormende diagnostiek (botdichtheidsmeting) en soms bloedonderzoek worden ingezet om het risico op een tweede fractuur mede te bepalen. Deze primaire preventie in de eerstelijnszorg heeft als bijkomend voordeel dat de huisarts dankzij de extra kennis, ook primaire fracturen bij bekende osteoporose kan voorkomen.”

Investeren in een intensieve samenwerking
“We willen met het fractuurpreventieprogramma in Midden-Brabant laten zien dat we onze doelen echt kunnen realiseren”, vertelt Sandra. “Hier investeren we met Robuust in door samen met de partners van Samendraads een gedegen meetplan te ontwikkelen, inclusief een dashboard om de resultaten inzichtelijk te maken. Want een goede monitoring en evaluatie zijn noodzakelijk om te kunnen toetsen aan de gestelde Triple Aim-doelstellingen binnen Samendraads.”

Samendraads: samen sturen op resultaat
Sandra: “De artsen reiken mij de bouwstenen aan waarmee ik een projectplan schrijf dat gericht stuurt op resultaten. In dit meetplan staan zowel de uitkomstdoelen als de procesdoelen geformuleerd. Een voorbeeld van zo’n procesdoel is de vraag hoeveel huisartsen deelnemen aan de aangeboden scholing. Deze scholing is cruciaal voor het bereiken van de uitkomstdoelen binnen het project fractuurpreventie. Bij een uitkomstindicator kun je denken aan afname van herfracturen,” vervolgt Sandra. “Oftewel: we monitoren in hoeverre we een afname realiseren van het aantal patiënten met een (tweede) fractuur als gevolg van een goed georganiseerd fractuurpreventieprogramma.”

Zo’n programma kan alleen tot stand komen door intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen. Jernt:”Om in termen van Samendraads te spreken: de sleutel voor het realiseren van onze Triple Aim-doelstellingen ligt in het vervlechten van de zorg in Midden-Brabant.”

"Goede monitoring en evaluatie zijn noodzakelijk om Fractuurpreventie te toetsen aan de Triple Aim-doelstellingen"